DuckDuckGo เสิร์ชเอนจินเพื่อความเป็นส่วนตัวออกผลสำรวจเรื่องการใช้ฟีเจอร์ Do Not Track หรือ “อย่าตามรอย” เพื่อติดตามการใช้งานฟีเจอร์นี้ โดยทำการสำรวจผู้ใช้สหรัฐฯ 503 คนในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Do Not Track เป็นฟีเจอร์ที่เบราว์เซอร์จะส่งสัญญาณเพื่อขอความร่วมมือเว็บไซต์และเว็บเซอร์วิสที่ผู้ใช้กำลังเข้าใช้งานว่าผู้ใช้ไม่ต้องการให้ตามรอย แต่เนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือ ดังนั้นเว็บไซต์จะทำหรือไม่ก็ได้ ปัจจุบันเบราว์เซอร์เจ้าใหญ่ก็มีฟีเจอร์นี้ทั้งนั้น จากผลสำรวจของ DuckDuckGo ระบุว่า มีเพียง 24.4% ของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งาน DuckDuckGo ต่อวันเท่านั้นที่เข้ามาจากเบราว์เซอร์โดยเปิดฟีเจอร์ Do Not Track แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ผู้ใช้ที่เปิดฟีเจอร์นี้จำนวนมากไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงการส่งสัญญาณเพื่อขอความร่วมมือเท่านั้น DuckDuckGo ระบุว่า Do Not Track เหมือนกับการปักป้ายไว้หน้าบ้านว่า “อย่ามองเข้ามาในบ้าน” ในขณะที่คุณเปิดม่านทุกบาน ซึ่ง DuckDuckGo ระบุว่า ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้ง Google, Facebook และ Twitter ต่างก็ไม่สนใจการตั้งค่านี้เลย และที่น่าสนใจคือ 77.3% ของคนทำผลสำรวจไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำ ดังนั้น ชื่อ Do [...]

DuckDuckGo เสิร์ชเอนจินเพื่อความเป็นส่วนตัวออกผลสำรวจเรื่องการใช้ฟีเจอร์ Do Not Track หรือ “อย่าตามรอย” เพื่อติดตามการใช้งานฟีเจอร์นี้ โดยทำการสำรวจผู้ใช้สหรัฐฯ 503 คนในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Do Not Track เป็นฟีเจอร์ที่เบราว์เซอร์จะส่งสัญญาณเพื่อขอความร่วมมือเว็บไซต์และเว็บเซอร์วิสที่ผู้ใช้กำลังเข้าใช้งานว่าผู้ใช้ไม่ต้องการให้ตามรอย แต่เนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือ ดังนั้นเว็บไซต์จะทำหรือไม่ก็ได้ ปัจจุบันเบราว์เซอร์เจ้าใหญ่ก็มีฟีเจอร์นี้ทั้งนั้น จากผลสำรวจของ DuckDuckGo ระบุว่า มีเพียง 24.4% ของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งาน DuckDuckGo ต่อวันเท่านั้นที่เข้ามาจากเบราว์เซอร์โดยเปิดฟีเจอร์ Do Not Track แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ผู้ใช้ที่เปิดฟีเจอร์นี้จำนวนมากไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงการส่งสัญญาณเพื่อขอความร่วมมือเท่านั้น DuckDuckGo ระบุว่า Do Not Track เหมือนกับการปักป้ายไว้หน้าบ้านว่า “อย่ามองเข้ามาในบ้าน” ในขณะที่คุณเปิดม่านทุกบาน ซึ่ง DuckDuckGo ระบุว่า ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้ง Google, Facebook และ Twitter ต่างก็ไม่สนใจการตั้งค่านี้เลย และที่น่าสนใจคือ 77.3% ของคนทำผลสำรวจไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำ ดังนั้น ชื่อ Do [...]

DuckDuckGo เสิร์ชเอนจินเพื่อความเป็นส่วนตัวออกผลสำรวจเรื่องการใช้ฟีเจอร์ Do Not Track หรือ “อย่าตามรอย” เพื่อติดตามการใช้งานฟีเจอร์นี้ โดยทำการสำรวจผู้ใช้สหรัฐฯ 503 คนในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Do Not Track เป็นฟีเจอร์ที่เบราว์เซอร์จะส่งสัญญาณเพื่อขอความร่วมมือเว็บไซต์และเว็บเซอร์วิสที่ผู้ใช้กำลังเข้าใช้งานว่าผู้ใช้ไม่ต้องการให้ตามรอย แต่เนื่องจากเป็นการขอความร่วมมือ ดังนั้นเว็บไซต์จะทำหรือไม่ก็ได้ ปัจจุบันเบราว์เซอร์เจ้าใหญ่ก็มีฟีเจอร์นี้ทั้งนั้น จากผลสำรวจของ DuckDuckGo ระบุว่า มีเพียง 24.4% ของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งาน DuckDuckGo ต่อวันเท่านั้นที่เข้ามาจากเบราว์เซอร์โดยเปิดฟีเจอร์ Do Not Track แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือ ผู้ใช้ที่เปิดฟีเจอร์นี้จำนวนมากไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงการส่งสัญญาณเพื่อขอความร่วมมือเท่านั้น DuckDuckGo ระบุว่า Do Not Track เหมือนกับการปักป้ายไว้หน้าบ้านว่า “อย่ามองเข้ามาในบ้าน” ในขณะที่คุณเปิดม่านทุกบาน ซึ่ง DuckDuckGo ระบุว่า ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้ง Google, Facebook และ Twitter ต่างก็ไม่สนใจการตั้งค่านี้เลย และที่น่าสนใจคือ 77.3% ของคนทำผลสำรวจไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำ ดังนั้น ชื่อ Do [...]

เอไอเอสรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 เป็น 44,584 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิลดลง 11% เป็น 6,839 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นสูง จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้อีก 522,200 เลขหมาย รวมเป็น 41,169,200 เลขหมาย ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) อยู่ที่ 254 บาท ส่วนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตยังคงเพิ่มขึ้นสูง โดยอยู่ที่ 10.9 GB ต่อเลขหมายต่อเดือน จำนวนลูกค้าที่ใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือรองรับ 4G มี 59% และลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มอีก 53,800 ราย เป็น 730,500 ราย เอไอเอสยังให้ข้อมูลตัวเลขบริการอื่นอีกด้วย โดย AIS Play มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านบัญชี ขณะที่ Rabbit LINE [...]

เอไอเอสรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2561 รายได้รวมเพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 เป็น 44,584 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิลดลง 11% เป็น 6,839 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายด้านโครงข่ายที่เพิ่มขึ้นสูง จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้อีก 522,200 เลขหมาย รวมเป็น 41,169,200 เลขหมาย ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งลูกค้าระบบรายเดือนและระบบเติมเงิน รายได้ต่อเลขหมายต่อเดือน (ARPU) อยู่ที่ 254 บาท ส่วนปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตยังคงเพิ่มขึ้นสูง โดยอยู่ที่ 10.9 GB ต่อเลขหมายต่อเดือน จำนวนลูกค้าที่ใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือรองรับ 4G มี 59% และลูกค้าอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพิ่มอีก 53,800 ราย เป็น 730,500 ราย เอไอเอสยังให้ข้อมูลตัวเลขบริการอื่นอีกด้วย โดย AIS Play มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านบัญชี ขณะที่ Rabbit LINE [...]

Safe-Kid One สมาร์ทวอทช์สำหรับเด็กจากแบรนด์สัญชาติเยอรมนี ENOX เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ถูก European Commission ออกคำเตือนเร่งด่วน (RAPEX – Rapid Alert System for Non-Food Product) พร้อมสั่งเก็บออกจากชั้นวางขายในท้องตลาดทั้งหมด ด้วยเหตุผลว่าไม่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เอกสาร RAPEX ระบุว่า Safe-Kid One ไม่มีการเข้ารหัสระบบสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ ขณะที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีการยืนยันตัวตน ทำให้ข้อมูลสำคัญอย่างโลเคขัน, เบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ถูกเข้าถึงได้โดยง่าย อีกทั้งยังเปิดช่องให้คนร้ายสามารถส่งคำสั่งควบคุมสมาร์ทวอทช์ให้โทรออก, พูดคุยกับเด็กที่สวมอุปกรณ์ ไปจนถึงระบุตำแหน่งปัจจุบันผ่าน GPS ได้เลย นอกจากตัวอุปกรณ์และระบบหลังบ้านแล้ว แอปแอนดรอยด์ของ ENOX ที่ทำงานคู่กันก็ถูกเพ่งเป้าด้วยว่า ในลิงก์ URL ที่ระบุถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอป (Privacy Policy) กลับถูกลิงก์ไปยังหน้า LinkedIn ของทีมพัฒนาที่เป็นบริษัทจีนแทน สะท้อนความไม่ใส่ใจของทีมงานและบริษัท Safe-Kid One เป็นสมาร์ทวอทช์เด็กรุ่นแรกที่ถูกสั่งเก็บด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว โดยยังคงมีสมาร์ทวอทช์อีกหลายยี่ห้อที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันและอยู่ในคิวจะถูกสั่งเก็บต่อไป ที่มา – European Commission via [...]

Safe-Kid One สมาร์ทวอทช์สำหรับเด็กจากแบรนด์สัญชาติเยอรมนี ENOX เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ถูก European Commission ออกคำเตือนเร่งด่วน (RAPEX – Rapid Alert System for Non-Food Product) พร้อมสั่งเก็บออกจากชั้นวางขายในท้องตลาดทั้งหมด ด้วยเหตุผลว่าไม่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เอกสาร RAPEX ระบุว่า Safe-Kid One ไม่มีการเข้ารหัสระบบสื่อสารระหว่างอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ ขณะที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เองก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องมีการยืนยันตัวตน ทำให้ข้อมูลสำคัญอย่างโลเคขัน, เบอร์โทรศัพท์หรือหมายเลขซีเรียลอุปกรณ์ถูกเข้าถึงได้โดยง่าย อีกทั้งยังเปิดช่องให้คนร้ายสามารถส่งคำสั่งควบคุมสมาร์ทวอทช์ให้โทรออก, พูดคุยกับเด็กที่สวมอุปกรณ์ ไปจนถึงระบุตำแหน่งปัจจุบันผ่าน GPS ได้เลย นอกจากตัวอุปกรณ์และระบบหลังบ้านแล้ว แอปแอนดรอยด์ของ ENOX ที่ทำงานคู่กันก็ถูกเพ่งเป้าด้วยว่า ในลิงก์ URL ที่ระบุถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอป (Privacy Policy) กลับถูกลิงก์ไปยังหน้า LinkedIn ของทีมพัฒนาที่เป็นบริษัทจีนแทน สะท้อนความไม่ใส่ใจของทีมงานและบริษัท Safe-Kid One เป็นสมาร์ทวอทช์เด็กรุ่นแรกที่ถูกสั่งเก็บด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว โดยยังคงมีสมาร์ทวอทช์อีกหลายยี่ห้อที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกันและอยู่ในคิวจะถูกสั่งเก็บต่อไป ที่มา – European Commission via [...]

เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึง หาดชะอำ เขาพะเนินทุ่ง เขาวัง เขื่อนแก่งกระจาน เป็นต้น ซึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ยังมี “พื้นที่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย” ที่เพิ่งเปิดให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วนี้เอง

เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึง หาดชะอำ เขาพะเนินทุ่ง เขาวัง เขื่อนแก่งกระจาน เป็นต้น ซึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ยังมี “พื้นที่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย” ที่เพิ่งเปิดให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วนี้เอง

เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี คนส่วนใหญ่อาจจะนึกถึง หาดชะอำ เขาพะเนินทุ่ง เขาวัง เขื่อนแก่งกระจาน เป็นต้น ซึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็ยังมี “พื้นที่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย” ที่เพิ่งเปิดให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเมื่อปีที่แล้วนี้เอง

 Page 1 of 667  1  2  3  4  5 » ...  Last »